Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Alueooppera ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallisen nimen rinnalla on käytössä markkinoinnissa ja julkisessa kommunikoinnissa nimi ”Jyväskylän Ooppera”.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää ja tukea oopperaesityksiä sekä edistää oopperaharrastusta Keski-Suomen maakunnan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys hoitaa oopperaesitysten käytännöllisiä järjestelyjä, avustaa niiden järjestämisessä, toimeenpanee konsertteja, juhlia, esitelmä- yms. tilaisuuksia, järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja.

Toimintansa kehittämiseksi yhdistys voi lähettää edustajiansa erilaisiin oopperajuhliin ja – tilaisuuksiin yhdistyksen talouden salliessa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksun eräpäivän määrää yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi hyväksyä pyynnöstä jäseneksi tai vapauttaa vuotuisesta jäsenmaksusta maksukaudeksi kerrallaan aktiivisesti yhdistyksen toimintaan osallistuvan henkilön.

Yhdistyksen vuosikokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen esityksestä yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön tai henkilön, joka on muutoin merkittävästi edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä,  joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta
4) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
5) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
6) valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja taloutta
7) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat

5 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

6 § Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle ilmoittamalla siitä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen nettisivuilla tai sähköpostitse jäsenille.

7 § Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Jäsenmaksunsa vähintään neljän kuukauden ajan asetetusta eräpäivästä laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan.

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jossa puheenjohtajan lisäksi on kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on erovuorossa vuosittain puolet. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan vuosittain.

9 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan toimintavuodeksi kerrallaan sekä tarvittavat toimielimet, joiden toimintaohjeet hallitus määrittelee.

10 § Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä.

11 § Hallituksen tehtävänä on:
1) kutsua yhdistys koolle
2) johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa ja kehitystä
3) pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
4) hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita ja taloutta
5) laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös kuluneelta tilikaudelta
6) jättää tilit, tilinpäätös ja toimintakertomus toiminnantarkastajalle riittävän ajoissa lausunnon saamiseksi hallitukselle vuosikokousta valmistelevaan hallituksen kokoukseen mennessä.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

13 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllään yhdistyksen keskuudessa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen neljän kuukauden ajan maksun suorittamiselle asetetusta eräpäivästä.

15 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja sen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmanneksen äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Tällöin on asiasta erikseen kokouskutsussa mainittava.

16 § Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

17 § Jos yhdistys purkautuu, käytetään sen varat oopperatoimintaa tai muuta musiikkielämää edistävään tarkoitukseen Jyväskylän kaupungissa sen mukaan kuin yhdistyksen kokous päättää.

Katso uusimmat tiedotteet ja muut ajankohtaiset tiedot Uutiset-osiosta